Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:

U R ALIVE. :

U R ALIVE. is een eenmanszaak in life coaching en in-company workshops. Opgericht in 2020 door Katelijne van Tienhoven, kantoorhoudende aan de Talmastraat 119, 4812 KA te Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78235022, BTW nummer NL003306238B39. 

Ons website-adres is: https://u-r-alive.com.

Licentienemer:

De (rechts)persoon met wie U R ALIVE. een overeenkomst heeft gesloten.

Licentie:

Het abonnement van Licentienemer op het gebruik van het systeem van U R ALIVE. om een leeromgeving op te zetten.

Opdrachtgever:

Bedrijven, organisaties, particulieren e.a. waaraan U R ALIVE. diensten of producten aanbiedt.

Inloggegevens:

De combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Licentienemer voor het plaatsen van een bestelling op de Website.

Website:

De website van U R ALIVE. en tevens de leeromgeving, waarop onze producten als cursussen worden aangeboden.

Leersysteem:

De door Licentienemer beheerde online omgeving op basis van het systeem van U R ALIVE.

Privacyverklaring:

De privacyverklaring van U R ALIVE. , die terug is op de website, of via deze link. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door U R ALIVE. aangeboden diensten als (online) cursussen, coaching, training, workshops o.d. aan bedrijven, organisaties, particulieren e.a.

b. Verder zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overige verbintenissen waarop deze van toepassing zijn verklaard.

c. Afwijken van deze voorwaarden kan uitsluitend als U R ALIVE. hier schriftelijk mee instemt.

 

Artikel 3. Overeenkomst

a. De overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces van een van onze producten of diensten met als onderdeel het accepteren van de Algemene Voorwaarden. De overeenkomst kan ook tot stand komen door schriftelijke of telefonische goedkeuring en verstrekken van betaalgegevens door de Licentienemer/Opdrachtgever.

b. U R ALIVE. heeft het recht zonder opgaaf van reden het verlenen van diensten aan een (potentiële) Licentienemer/Opdrachtgever te weigeren.

c. U R ALIVE. is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

 

Artikel 4. Licentie

a. U R ALIVE. verleent aan de Licentienemer een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot ons leersysteem.

b. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst.

c. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is niet toegestaan dat de Licentienemer/Opdrachtgever het gebruiksrecht verkoopt, verhuurt, een sublicentie geeft of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking stelt van een derde partij.

d. De Licentienemer/Opdrachtgever mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor eigen gebruik, persoonlijk of voor eigen bedrijf.

 

Artikel 5. Facturering

a. Particulieren met een individueel coachingstraject ontvangen digitaal een nota.

b. Aan particulieren die een coachingstraject of cursus volgen wordt vooraf digitaal gefactureerd.

c. Aan bedrijven en organisaties die werknemers laten deelnemen aan een coachingstraject, cursus of workshop wordt vooraf digitaal gefactureerd.

d. Aan bedrijven en organisaties

 

Artikel 6. Betalingen

a. U R ALIVE. is niet betrokken bij het instellen van betaalgegevens in het leersysteem van de Licentienemer/Opdrachtgever. U R ALIVE. is dan ook niet verantwoordelijk voor het foutief opzetten van betaalgegevens.

b. Opdrachtgever wordt gehouden aan de betalingsverplichting als mondeling dan wel digitaal of schriftelijk is overeengekomen.

c. Tenzij hiervan nadrukkelijk is afgeweken geldt een betalingstermijn van 14 kalenderdagen.

d. Betalingen vinden plaats door tijdige overmaking op rekeningnummer als vermeld op de factuur, of bij een online aangeboden product of dienst via het digitale betalingssysteem, door iDEAL, Creditcard of Bancontact.

 

Artikel 7. Annuleringen

a. Voor individuele coachingsessies geldt dat wanneer een sessie verplaatst of geannuleerd moet worden, dit minimaal 24 uur voor de desbetreffende sessie gecommuniceerd dient te worden. Als dat niet het geval is, worden reguliere kosten van de sessie in rekening gebracht.

b. Wanneer een Opdrachtgever vanwege wat voor reden dan ook een cursus of training moet annuleren, dient dit altijd schriftelijk te gebeuren.

c. Wanneer geannuleerd wordt van 1 week tot 48 uur voor aanvang van de cursus of training, is de Opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

d. Wanneer geannuleerd wordt binnen 48 uur voor aanvang van de cursus of training, is de Opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd.

 

Artikel 8. Communicatie

a. U R ALIVE. verstuurt een digitale nieuwsbrief waarin Licentienemers/Opdrachtgevers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de diensten en producten van U R ALIVE. Tenzij is aangegeven door de Licentienemer/Opdrachtgever hierop geen prijs te stellen, ontvangt hij/zij gedurende de looptijd van de overeenkomst communicatie op het emailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

b. U R ALIVE. verstuurt ook een digitale nieuwsbrief met tips over de onderwerpen die in de producten en diensten worden behandeld.

c. Licentienemer/Opdrachtgever heeft altijd het recht om zich uit te schrijven voor dergelijke communicatie als dit niet bevalt.

 

Artikel 9. Verantwoordelijkheid

a. U R ALIVE. is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de levering van producten en diensten en spant zich naar beste inzicht en vermogen in om deze te voldoen zoals in vooruitzicht is gesteld.

b. U R ALIVE. is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het toepassen en uitvoeren van het geleerde in de breedste zin: zij kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

c. Bij deelname aan welk product of dienst dan ook, de Licentienemer/Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het resultaat van de producten en diensten door U R ALIVE., net als het gebruik van (hulp)middelen in welke vorm dan ook.

d. Alle adviezen en gedeelde kennis door U R ALIVE. zijn vrijblijvend. U R ALIVE. verleent daarbij geen enkele garantie.

 

Artikel 10. Persoonsregistratie

a. U R ALIVE. draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van persoonlijke informatie van Licentienemer/Opdrachtgever. Vind meer informatie over privacy in ons privacybeleid.

b. Ten allen tijde gaat U R ALIVE. confidentieel om met persoonlijke informatie die wordt gedeeld in coaching, workshops of trainingen, tenzij het gaat om informatie waartoe men wettelijk verplicht is deze te verstrekken.

c. Naam en bereikbaarheidsgegevens worden in ons klantenbestand opgenomen om de Licentienemer/Opdrachtgever op de hoogte te kunnen houden van de activiteiten van U R ALIVE. .

 

Artikel 11. Intellectueel eigendom

1. Het is niet toegestaan om een dienst of product of een gedeelte daarvan te kopiëren, reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, vertalen, aanpassen, namaken, wijzigen of reconstrueren.

2. Licentienemer/Opdrachtgever verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst waarbij U R ALIVE. betrokken is, is het Nederlands recht van toepassing.